Prípadové štúdie

Použitie technológií a postupov s ktorými pracujeme má široké uplatnenie v rôznych sférach podnikania. Zameriame sa na najbežnejšie použitia.

Verejná správa

Európska únia predpokladá, že vďaka Big Data by európsky verejný sektor mohol ušetriť cca €300 miliárd (teda cca 20%) z ročného rozpočtu. Z toho €200 miliárd na prevádzkových nákladoch (zjednodušenie, zefektívnenie procesov), €30 miliárd pri znížení podvodov a chýb a cca €110 miliárd na zvýšení efektivity výberu daní.

Najbežnejšie použitie vo verejnej správe je však na vyhľadávanie. Rôzne organizácie verejnej správy majú častokrát neprepojené databázy a informácia, ktorá sa nachádza na inom ministerstve, oddelení alebo v inej organizácii verejnej správy je efektívne nedostupná bez aktívneho vyžiadania (najčastejšie listom).

Prepojenie informačných zdrojov a vyhľadávanie nad nimi môžu ušetriť nemalé prostriedky a priniesť výraznú pridanú hodnotu nielen pre samotnú verejnú správu, ale aj pre občanov. Dostupnosť verejných informácií je základom transparentnosti a občianskej spoločnosti.

Retail

Potenciál na zvýšenie operating margin pomocou big data je na úrovni 60%. Firmy, ktoré používajú svoje dáta rozumne a snažia sa nielen vysvetľovať minulé správanie, ale použiť aktuálne (real-time) dáta na rozhodovanie v budúcnosti, zvyšujú svoju produktivitu a zisk.

Výroba

Výrobný sektor používa dáta najmä pre zlepšenie informačných technológií a automatizácii. Podľa viacerých štúdií má použitie Big Data potenciál skresať prevádzkové náklady o takmer 50% naprieč všetkými sektormi výroby.

Dlhodobé používanie Big Data vedie k zvýšenej produktivite a zníženým nákladom. Výrobné firmy majú väčšinu dát, ktoré na dosiahnutie tohto ciela potrebujú – tieto dáta však dostatočne nevyužívajú.

 

Zrealizované projekty

 

Právny a informačný portál Slov-Lex

Právny a informačný portál Slov-Lex, dostupný na webovom sídle www.slov-lex.sk, si kladie za cieľ zabezpečiť prístup odbornej aj širokej verejnosti k platnému právu v elektronickej verzii a tiež poskytnúť tvorcom práva efektívne nástroje na tvorbu a riadenie životných cyklov právnych predpisov.

Dominantnými časťami systému Slov-Lex sú systémy: eZbierka a eLegislatíva.

Cieľovú skupinu systému eZbierka tvoria orgány štátnej správy, orgány zákonodárnej moci, územné samosprávne celky, orgány súdnej moci, odborníci pôsobiaci v oblasti práva, živnostníci, podnikatelia a občania.

Cieľovú skupinu komponentu eLegislatíva tvoria subjekty zapojené do procesu prípravy a tvorby legislatívy: vláda, legislatívna rada vlády, prezident SR a ďalších cca 30 subjektov, ako aj účastníci pripomienkových konaní, odborníci pôsobiaci v oblasti práva, živnostníci, podnikatelia a občania.

essential data je jednou zo spoločností, ktoré sa podieľali na vzniku tohto projektu. Participovala na dodávke modulov aplikácií pre vyhľadávanie, indexovanie legislatívnych materiálov, pripomienok, predpisov a súdnych rozhodnutí, rozšírené zobrazenie zákona a zobrazenie vzťahov medzi predpismi – vizualizácia. Pri realizácii projektu boli využité technológie Ruby, Solr, Neo4j a Sidekiq.

 

Elektronické služby monitoringu obvinených a odsúdených osôb (ESMO)

Elektronický monitoring obvinených a odsúdených osôb v slovenských podmienkach ako inovatívna služba umožní flexibilnejšie udeľovanie alternatívnych trestov, ktoré sú výrazne efektívnejšie v náprave odsúdených než umiestnenie v nápravnom zariadení. Využiť elektronické monitorovanie možno v zásade pri všetkých troch základných etapách trestnej justície, t.j. pred samotným súdnym rozhodnutím o vine, ako súčasť alternatívneho trestu voči trestu odňatia slobody, po prepustení ako súčasť probačného dohľadu. (zdroj: https://www.slovensko.sk/sk/oznamy/elektronicke-sluzby-monitoring)

essential data sa v projekte zameralo na:

Vývoj “vyhľadávacieho engine”, čiže jednoduchého, rozšíreného a fazetového vyhľadávania. Modul umožňuje ostatným modulom plnotextové vyhľadávanie a vyhľadávanie podľa vlastností metadát dokumentov. Modul predstavuje dôležitý systémový vyhľadávací nástroj pre portály ako aj iné moduly (systémy).

Tvorbu notifikačného modulu, ktorý má za úlohu centralizovane spravovať notifikácie a poskytovať služby odosielania notifikácií. Každý používateľ systému, alebo systém samotný, na základe definovaných procesov môže poslať notifikáciu jednému alebo viacerým príjemcom.

 

Informačný systém aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu Ministerstva spravodlivosti SR (IS BAI)

Cieľom projektu BAI bolo vybudovanie aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu spravodlivosti, ktorá pozostáva z nasledujúcich modulov:

Integračná platforma, ktorá zabezpečuje integráciu jednotlivých systémov nasadzovaných v rámci budovania konceptu eJustice.
PKI infraštruktúra v rámci interných procesov a systémov zabezpečuje autorizáciu používateľov.
Správa používateľov umožňuje jednotnú správu používateľov a ich oprávnení.
Bezpečnostný modul zabezpečujúci dodržiavanie bezpečnostnej politiky a identifikáciu bezpečnostných incidentov.
Modul podpory prevádzky poskytuje prostriedky pre podporu a zefektívnenie prevádzkových procesov.

essential data pre projekt BAI dodalo modul obsahujúci bezpečnostný projekt, ktorý navrhuje a popisuje bezpečnostnú politiku rezortu spravodlivosti. Súčasťou dodávky našej spoločnosti boli aj inovatívne bezkontaktné biometrické systémy, ktoré boli použité popri štandardných prostriedkoch pri riešení centrálnej správy používateľov.