Služby

Ukladanie dát

Vyhľadávanie

Firmy sa budú v budúcnosti menej zaoberať optimalizáciou spôsobu ukladania dát a viac sa zamerajú na optimalizáciu možností ich vyhľadávania. Základom funkčného a spoľahlivého vyhľadávania je možnosť prehľadávať súčasne štruktúrované a neštruktúrované dáta z viacerých nezávislých dátových zdrojov v organizácii. Prepojenie informačných zdrojov z rôznych krajín alebo organizačných jednotiek a ich efektívne vyhľadávanie je nenahraditeľnou konkurenčnou výhodou.

Vyhľadávanie v Slovenskom texte

Mnohé krabicové riešenia zahraničných firiem ignorujú špecifiká slovanských jazykov. Skloňovanie a diakritika sú pre mnohé produkty neprekonateľným problémom. Essential Data využíva open-source nástroje spolu s komerčnými produktami na vybudovanie vyhľadávacích strojov, ktoré chápu vzťahy medzi jednotlivými slovnými tvarmi a tak umožňuje prehľadávať aj zložitejšie texty.

Vzťahy medzi objektami, dôležitosť a PageRank

Vyhľadávanie už dávno nie je o nájdení dokumentu, v ktorom sa najviackrát spomína daná fráza. Aj keď full-textové vyhľadávanie je súčasťou každého rozumného vyhľadávacieho algoritmu, poradie výsledkov nikdy nezávisí len od zhody hľadaných výrazov v dopyte a nájdenom dokumente.

Algoritmus PageRank, ktorého modifikáciu používa napr. vyhľadávač Google priraďuje dôležitosť výsledku aj na základe toho, koľko dokumentov sa na daný dokument odvoláva. Táto myšlienka pochádza z akademického prostredia, kde dôležitosť výskumnej práce závisí najmä od toho, koľkokrát je tento dokument citovaný.

Okrem dôležitosti je možné identifikovať pôvod myšlienok pomocou algoritmov, ktoré boli pôvodne vyvinuté na detekciu plagiátorstva. Kedy sa daná myšlienka v organizácii objavila prvýkrát a kto je jej autorom? Tieto prístupy sa používajú napríklad vo verejnom sektore na to, aby bolo jasne identifikované, odkiaľ pochádzajú zmeny predpisov a ako sa vyvíjali v čase.

Data mining

Organizácie ktoré používajú analytiku na získanie konkurenčnej výhody majú 2.2x vyššiu pravdepodobnosť, že budú výrazne lepší ako ich konkurencia.
Zdroj: IBM CMO Study 2011

Data mining (alebo dolovanie dát) je základným použitím Big Data. Po uložení dát na správne miesto sa snažíme vytvoriť hodnotu hľadaním súvislostí alebo odvodiť korelácie, kauzálne súvislosti alebo štruktúry v dátach. To nám pomôže pri optimalizácii, zisťovanie vzorov správania zákazníkov alebo zvýšenia efektivity práce s dátami, ktoré už vo firme sú.

Výber dôležitých informácií v množstve dát

Vo väčšine firiem máme more dát – nie vždy sú uložené v databázach, množstvo zaujímavých informácií sa nachádza v účtovníctve, v e-mailovej komunikácii, v telefonátoch, v logoch webservera a podobne. Nájsť medzi týmito dátami to, čo je naozaj dôležité pre našej rozhodovanie je častokrát náročné – vďaka samotnému objemu dát a taktiež vďaka tomu, že v dátach často chýba štruktúra.

Radi vám pomôžeme vyznať sa vo vašich dátach a nájsť to, čo je pre vás dôležité.

Hľadanie vzťahov a súvislostí v dátach

Pri zisťovaní správania zákazníkov je dôležité nájsť korelácie, ktoré môžu byť indikátorom kauzálnych súvislostí. Tie sa potom dajú využiť pri marketingu na lepšie cielenie predaja. Pri neštruktúrovaných dátach v akejkoľvek organizácii je užitočné vedieť nájsť súvislosti medzi dátami. Aplikácie siahajú od jednoduchých vecí ako napr. ideálny zasadací poriadok z komunikácie medzi ľuďmi, prípadne extrakcia reálneho toku informácií vo firme až po zložité, napr. odporúčania na iné produkty na základe predchádzajúceho správania zákazníka. Pri vyhľadávaní a zobrazovaní dokumentov je dobré vedieť poukázať aj na iné podobné dokumenty, čo zrýchli hľadanie a zároveň upriami pozornosť pracovníkov na súvisiace dokumenty.

Získavanie informácií z neštruktúrovaných dát

Neštruktúrované dáta obsahujú množstvo informácií, ktoré nevyužívame. Aké slová alebo vetné konštrukcie používame v úspešných produktových letákoch alebo úspešnej online  reklame? Čo odlišuje úspešné od neúspešných kampaní?

V ktorých dokumentoch alebo e-mailoch sa spomína problém, ktorý už riešim? Našiel iný zamestnanec firmy použiteľné riešenie?

Máme kvalitné fotografie staršieho produktu?

To všetko sú informácie, ktoré nezískame jednoduchou štruktúrovanou otázkou formulovanou napríklad v jazyku SQL. Potrebujeme sa pozrieť hlbšie, ale hodnota toho, čo nájdeme, môže
prekročiť naše očakávania.

Bezpečnosť a penetračné testy

Bezpečnosť dát je rovnako dôležitá ako dobrá orientácia v nich. Dáta musia byť užitočné, ale zároveň by k nim mali mať prístup iba povolané osoby.

Naša spoločnosť poskytuje komplexné portfólio služieb z oblasti bezpečnosti:

Penetračné testy webových aplikácií

Webové aplikácie zjednodušujú život mnohým z nás. Ich bezpečnosť je však často opomínaným problémom. Naša spoločnosť sa venuje penetračným testom pomocou metodológie OWASP – štandardom, ktorý používajú aj banky a finančné inštitúcie. Jedná sa o simulovaný hackerský útok. Na rozdiel od skutočných hackerov však skúšame systematicky (podľa metodológie OWASP Testing Guide) všetky možné typy útokov. Výsledkom je správa o bezpečnosti webovej aplikácie, ktorá prehľadne a jednoducho vysvetľuje riziká spojené s nájdenými zraniteľnosťami a snaží sa pomôcť vývojárom aplikácie odstrániť bezpečnostné problémy.

Penetračné testy infraštruktúry

Podobne ako webové aplikácie je potrebné auditovať aj infraštruktúru. Nastavenie firewallov, DMZ, prístupové práva, aktualizácia operačného systému a softvéru, zbieranie logov a pod.

Naša spoločnosť využíva na testy metodológiu OSSTMM.

Návrh bezpečnostnej architektúry

Podobne ako v medicíne platí, že problémom je lepšie predchádzať ako ich liečiť. Poraďte sa s nami o bezpečnosti systému ešte predtým ako sa pustíte do návrhu. Pomôžeme vám vyhnúť sa bežným chybám v návrhu architektúry a tak bezpečnosť aplikácie posunúť na vyššiu úroveň ešte predtým ako ju začnete vyvíjať.

Unified Threat Management a Web Application Firewall

UTM zariadenia pomáhajú zabrániť šíreniu vírusov a inému druhu malware. Web Application Firewall zariadenia sa snažia zabrániť útoku na webovú aplikáciu ešte skôr ako útok nastane na tzv. bezpečnostnej bráne.

Dvojfaktorová autentifikácia

V bezpečnosti je dobrým zvykom používať tzv. dvojfaktorovú autentifikáciu – človek sa do systému prihlási pomocou niečoho, čo vie (napr. heslo, PIN kód a podobne) a niečoho čo má (napr. platobná karta, mobilná aplikácia, prípadne bezpečnostný token). Tento spôsob prihlasovania pomáha predísť bezpečnostným rizikám vyplývajúcich z vyzradenia hesla (napr. preto, lebo ho užívateľ použije na viacerých miestach naraz) a krádeže.