edd.io IoT industriálna platforma

Umožňuje inteligentným spoločnostiam manipulovať a analyzovať údaje, premieňať ich na užitočné informácie.

Edd.io IoT industriálna platforma

Umožňuje inteligentným spoločnostiam manipulovať a analyzovať údaje, premieňať ich na užitočné informácie.

edd.io IoT industriálna platforma

Je centrálnym prvkom v IoT architektúre tvorený sadou softvérových nástrojov a hardvérových zariadení, určených pre jednoduchý a efektívny vývoj priemyselných IoT riešení. Spája teda skutočný a virtuálny svet, aby umožnil komunikáciu medzi objektmi, spravoval toky údajov, podporoval vývoj aplikácií a poskytoval základnú analýzu pripojených IoT zariadení.

edd.io je špeciálne vyvinutý softvérový nástroj pre zhromažďovanie, spracovanie a analýzu dát v reálnom čase. edd.io pomocou on-line rozhraní načítava dáta z koncových IoT zariadení a integračných rozhraní, tieto sú následne transformované, konsolidované a pripravené na ďalšie spracovanie.

Cieľ riešenia

Je zabezpečiť centrálny monitoring kľúčových systémov a zariadení spoločnosti. Centrálny monitoring predstavuje centralizované riešenie dohľadu nad prevádzkovanou technickou infraštruktúrou, podporno-integračnou infraštruktúrou a aplikačnou infraštruktúrou. Zároveň poskytuje včasné a proaktívne signalizovanie jednotlivých kritických udalostí.

Na základe údajov z monitoringu a centrálneho sledovania udalostí získa manažment a zamestnanci prehľad oaktuálnom stave a celkovej výkonnosti a dostupnosti všetkých monitorovaných systémov.

To im umožní cielene sa zamerať na riešenie aktuálnych problémov a zároveň lepšie rozhodovanie o jednotlivých investíciách, kde je potrebné mať k dispozícii informácie o prevádzke a trendoch systémov a jeho jednotlivých zdrojoch. Poskytnutie

takýchto informácií vo forme výstupov, tabuliek a grafov je základným predpokladom pre efektívne, rýchle a správne rozhodnutia manažérov.

Referenčné riešenie

Energetický manažment

Priemyselná automatizácia

Prediktívna údržba

Monitoring životného prostredia

Centrálny dispečing

Custom smart riešenia

Základné funkcie

Máte k edd.io otázky?