Softvérový partner pre verejnú správu

V našich tímoch vznikli vyhľadávacie aplikácie, evidenčné systémy, štatistické prehľady ale aj anonymizačné riešenia. Naskočili sme aj na ID-SK, a čo čerpáme z open-source komunity, vraciame v podobe otvorených repozitárov na GitHub.

Softvérový partner pre verejnú správu

V našich tímoch vznikli vyhľadávacie aplikácie, evidenčné systémy, štatistické prehľady ale aj anonymizačné riešenia. Naskočili sme aj na ID-SK, a čo čerpáme z open-source komunity, vraciame v podobe otvorených repozitárov na GitHub.

RESS

Elektronizujeme súdne spisy

Vďaka elektronickým súdnym spisom pomáhame občanom vyhľadávať, filtrovať, sťahovať a pristupovať k viac než 7 miliónom spisov a 70 miliónom dokumentov. Systém dokáže prideľovať a odoberať väčšinu prístupov automaticky a o zmenách následne notifikuje používateľov.

TECHNOLÓGIE

SLOV-LEX

Pomáhame orientovať sa v zákonoch

Vďaka filtrom, našepkávaniu, vzťahom, histórií a rýchlej navigácií, systém slov-lex umožňuje verejnosti nájsť ten správny zákon vo viac než 23 000 predpisoch. Zároveň prostredníctvom systému pomáhame štátnym úradníkom s tvorbou viac ako 5 000 legislatívnych procesov.

TECHNOLÓGIE

RESS

Vyhľadávame rýchlo v súdnych rozhodnutiach

Portál Infosúd prináša verejnosti v prehľadnej forme informácie o súdoch, sudcoch, súdnych pojednávaniach a rozhodnutiach, zverejnené zmluvy MS SR a jeho rozpočtových organizácií, informácie o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch.

K dispozícii je aj vyhľadávanie v slovenčine, fazetové filtrovanie doplnené o mapy, či prehľadové grafy. Pri návrhu tohto systému sme kládli dôraz na rýchlosť vyhľadávania, praktické spresňovanie vyhľadávacích kritérií a kvalitu výsledkov vyhľadávania.

Portál Registre prináša pre poverených pracovníkov MS SR nástroj na správu registrov, ktorých obsah sa publikuje v portáli Infosúd.

TECHNOLÓGIE

RESS

Prinášame štatistické prehľady

Aplikácia Justičné štatistiky prináša interaktívne štatistické prehľady sumarizujúce údaje pre súdy a MSSR. Používateľ tejto aplikácie si môže vybrať z predvolených prehľadov, alebo si v intuitívnom prostredí zvoliť vlastné sledované ukazovatele. Vstup do aplikácie uľahčuje vstupný sprievodca aplikáciou.

TECHNOLÓGIE

IS BMP MSSR

Otvárame elektronický spis kdekoľvek

Aplikácia Bezpečný mobilný prístup umožňuje sudcom prístup k elektronickým dokumentom súdnych spisov z mobilných zariadení.

TECHNOLÓGIE

SLOV-LEX

Importujeme dokumenty vydávané Eúropskou komisiou

Nástroj v pravidelných intervaloch kontroluje databázu dokumentov vydávaných Európskou komisiou a importuje novovydané dokumenty.

Dokumenty a ich prílohy sú indexované, následne sprístupnené na vyhľadávanie a zároveň sú na ich základe automaticky štartované legislatívne procesy.

IDSK

Používame IDSK

Používame jednotný dizajn manuál elektronických služieb, ktorý má za cieľ zjednotiť používateľské rozhrania a spôsob komunikácie s používateľom pri poskytovaní elektronických služieb na Slovensku.

OPENSOURCE

Navrhli sme Moqups komponenty v IDSK

Komponenty sú k dispozícií na voľné použitie pri dizajnovaní webu. Viac informácií nájdete na odkaze GitHub.

IS BAI

Chránime osobné údaje

Využívame technológie umelej inteligencie ktoré rozumejú slovenskému jazyku, čím dokážeme identifikovať osobné údaje v rozhodnutiach s úspešnosťou viac ako 90%. Naše riešenie pomáha súdnym pracovníkom v rýchlej kontrole, navigácií a anonymizácií súdnych rozhodnutí.

TECHNOLÓGIE

ESMO

Znižujeme náklady verejnej správe

Podporujeme inteligentné vyhľadávanie v probačných a mediačných prípadoch a zároveň spravujeme systémy pre tvorbu reportov, registre a odosielanie notifikácií. Vďaka elektronickému monitoringu osôb sa niekoľkonásobne znižujú náklady na odsúdených.

TECHNOLÓGIE

RESS

Zverejňujeme poverenia k exekúcii

Prívetivá webová aplikácia ponúka širokej verejnosti zverejnené poverenia na vykonanie exekúcie s podporou vyhľadávania a s ohľadom na ochranu osobných údajov. Takýmto spôsobom je možné overiť pravosť a platnosť poverenia na vykonanie exekúcie.

TECHNOLÓGIE

RESS

Evidujeme znalecké posudky

Elektronický denník znalca je webová aplikácia, ktorá slúži na kompletnú evidenciu odborných úkonov vykonávaných znalcami, tlmočníkmi a prekladateľmi. Aplikácia ponúka správu znaleckých, tlmočníckych a prekladateľských úkonov od zadania, cez vypracovanie až po vyúčtovanie a odovzdanie zadávateľovi. Súčasťou aplikácie je nástroj na výkon dohľadu nad týmito prácami zo strany MS SR.

TECHNOLÓGIE

SLOV-LEX

Importujeme dokumenty Európskej komisie a Súdneho dvora EÚ

Import rozhodnutí Súdneho dvora Európskej únie a Európského súdu pre ľudské práva.

Nástroj v pravidelných intervaloch kontroluje databázu rozhodnutí vydávaných súdnymi orgánmi Súdneho dvora EÚ a Európského súdu pre ľudské práva a importuje novovydané rozhodnutia.

Rozhodnutia a ich prílohy sú indexované a následne sprístupnené na vyhľadávanie.

SLOV-LEX

Publikujeme rezortné zbierky

Aplikácia umožňuje vybraným ministerstvám publikovať na portáli Slov-Lex nimi vydávané vestníky s cieľom zjednotiť formu publikovaných rezortných zbierok a centralizovať informácie na jednom mieste.

Vestníky a ich prílohy sú indexované a následne sprístupnené na vyhľadávanie.

RESS

Vyhľadávame v dokumentoch

Vývoj “vyhľadávacieho engine”, čiže jednoduchého, rozšíreného a fazetového vyhľadávania. Modul umožňuje ostatným modulom plnotextové vyhľadávanie a vyhľadávanie podľa vlastností metadát dokumentov.

Modul predstavuje dôležitý systémový vyhľadávací nástroj pre portály ako aj iné moduly (systémy).

OPENSOURCE

Vyhľadávame v slovenčine v Elastic Search

Vytvorili sme knižnicu pre prácu s verejne dostupným slovenským slovníkom pripravenú na použitie v Elastic Search. Knižnica je dostupná ako docker image. Viac informácií nájdete na odkaze GitHub.

OPENSOURCE

Skloňujeme v slovenskom jazyku pre Lucene / Solr

Vytvorili sme knižnicu pre prácu so slovenským lematizačným slovníkom pre Lucene / Solr s podporou command line lematizácie. Viac informácií nájdete na odkaze GitHub.

KONTAKT

Zaujala Vás naša práca? Radi sa s Vami
stretneme.